۹ . خرد افسانه ها

Azin · نوامبر 10, 2021

ششمین دوره از کلاس های انستیتو اپوس

کورس آزاد برای دانشجویان آزاد

کورس اختیاری برای دانشجویان دوره رهبران اپوس. پیش نیاز: دوره یکم مبانی روانشناسی یونگ و کورس پیشنهادی تکمیلی برای دوره هفتم انیما و انیموس

آذینمعرفی دوره خرد افسانه ها

کتب پیشنهادی

The Feminine In Fairy Tales, by Marie Louise von Franz

The Fisher King & The Handless Maiden, by Robert A. Johnson

The Complete Grimms Fairy Tales, by Jacob and Wilhelm Grimm

Courting The Wild Twin, by Martin Shaw

Smokehole, by Martin Shaw

About Instructor

Azin

9 دوره ها

Not Enrolled
or USD 99

دوره Includes

  • 15 درس ها