۱ . مبانی روان شناسی یونگ

 

دوره «آشنایی با مبانی روان شناسی یونگ» نخستین دوره از سطح مقدماتی برنامه «رشد شخصیت»‌ در انستیتو رهبران هم آفرین اپوس است. این دوره شامل سه بخش و دو کارگاه عملی آن لاین۳ تا ۶ ساعته است. در هر بخش دانشجویان به فایل های صوتی مربوطه گوش می کنند، پرسش های خود را در فورام از مربیان می پرسندو  تجارب و دریافت های خود را با دیگر دانشجویان در میان گذاشته می گذارند.

در بخش نخست با مفهوم ساختارها، کارکردها ومحدویت هایشان،‌ تفاوت دیدگاه های یونگ و فروید در مورد ناخودآگاه و منشا رویاها و عقده ها،‌ ساختار روان از دیدگاه یونگ،  تعریف  ایگو، شکل گیری وعملکردها و گرایش های آن و نیز تیپولوژی شخصیت ها بر اساس عملکردهای غالب، ناخودآگاهی فردی، ناخودآگاهی جمعی،‌ سایکوئید، مفهوم کهن الگو، و نیز واژه های مهم در ادبیات روان شناسی اعماق از جمله فرافکنی،‌ تسخیرشدگی، فردانیت،‌ تحقق خویشتن،‌ لومینال، و فضای نومینوس و نقش آن در شفای روانی انسان آشنا می شویم. در پایان بخش نخست دانشجویان در یک کارگاه عملی آن لاین به گفتگو در مورد مباحث مطرح شده می پردازند و با دیگر دانشجویان آشنا می شوند.

در دومین بخش با سه کهن الگوی مهم یعنی صورتک یا پرسونا، انیما و انیموس یا زن و مرد درون، و خویشتن یا سلف آشنا می شویم.

در ابتدای بخش سوم دانشجویان نخستین تکلیف خود را با پاسخ دهی به پرسش های مربوط به چهارمین کهن الگوی مهم یعنی سایه یا شدو را به پایان رسانده و سپس با شنیدن اودیوهای مربوط به این کهن الگو به دومین کارگاه عملی که در مورد سایه و چگونگی پیدا کردن عناصر سایه و روش کارکردن با سایه ها آشنا می شوند. در پایان  کارگاه دوم دانشجویانی که به نظر مربی با این مفاهیم بنیادین آشنایی کافی پیدا کرده و درانجام تکالیف و شرکت در مباحثات و کارگاه های عملی مشارکت داشته اند مدرک پایانی را دریافت خواهند کرد.

گذراندن موفقیت آمیز این دوره برای شرکت در تمامی دوره های بعدی ضروری است.  برای گذراندن این دوره هیچ نوع آشنایی قبلی با مفاهیم روان شناسی اعماق ضروری نیست. مدرس این دوره دکتر آذین ایزدی فر بنیانگزار انستیتو اپوس خواهد بود. برای آشنایی بیشتر با دکتر آذین ایزدی فر و انستیتو اپوس به دوره رایگان «آشنایی با انستیتو رهبران هم آفرین اپوس»‌ نگاه کنید.

Azin · جولای 18, 2021

نخستین دوره از سطح مقدماتی دوره «رشد شخصیت» در انستیتو رهبران هم آفرین اپوس، پیش نیاز برای همه دیگر دوره ها

آذیندرباره دوره مبانی روانشناسی یونگ

در پایان این دوره دانشجویان می توانند به درک مناسبی از مفهوم ساختار و کاربرد آن برسند -

ساختار روان از دیدگاه یونگ را توصیف کنند -

مفاهیم پایه در روان شناسی اعماق مانند ایگو، کهن الگو،‌ ناخودآگاهی جمعی و فردی را درک کنند -

چهار کهن الگوی مهم در روان شناسی اعماق یعنی صورتک، انیما و انیموس (زن و مرد درون)‌،‌ خویشتن، و سایه را درک کنند -

سایه های خود را بشناسند و روش کار با سایه را که مهمترین ابزار رشد شخصی است آموخته و در زندگی روزمره خود به کار گیرند -

اصطلاحات رایجی مانند فرافکنی، تسخیر شدگی، روند فردانیت و تحقق خویشتن،‌ نومینوس و غیره را درک نموده و به کار بندند -

About Instructor

Azin

9 دوره ها

+10 enrolled
Not Enrolled
or USD 99

دوره Includes

  • 19 درس ها