Lesson 13 of 13
In Progress

Closing Ritual

Azin February 10, 2022

The Closing Audio

Create a sense of abundance in your closing ceremony.
Use the Warrior’s modern weapons in your closing ritual.

This image has an empty alt attribute; its file name is Cards-1024x614.jpg
برای مناسک جنگجو از ابزارها و سلاح های جنگی امروزین خود استفاده کنید.مراسمی خلق کنید که در آن تعهدتان نسبت به بیان کامل خود و جادوگر خلاق درونتان را در فاز بعدی زندگی تان پس از این دوره جشن بگیرید. تعهد جادوگر با تعهد آواره به وفاداری به خویش و تعهد جنگجو برای تحقق خواسته هایش فرق می کند. از جنس مرگ و زندگی است. یعنی به جایی می رسید که اگر جادوگر نباشید و اصیل ترین و عمیق ترین رویاهای خود را زندگی نکنید می میرید.

خوب است جشن گرفتن را یاد بگیریم. چرا شاد نباشیم که این دوره را کامل کرده ایم؟ که دوستان آگاه پیدا کرده ایم، آگاهی مان جابه جا شده است و ابزاری داریم که از این پس می توانیم برای رشد شخصی از آن استفاده کنیم؟ آشنا شدن با کهن الگوها یک فرصت و یک هدیۀ استثنایی از طرف هستی به شما بوده است.

این مراسم را به تنهایی انجام دهید. اشیا و نمادهای جادویی خودتان را پیدا کنید. به حس شهود و بداهگی خود اعتماد کنید و ببینید این مراسم باید چه چیزهایی را در بر داشته باشد هیچ قانونی وجود ندارد هرکاری به نظرتان درست می آید انجام دهید. سنگ و فلز انرژیها را در خود خوب نگاه می دارند. اگر در آینده حلقۀ جادوگران خود را تشکیل دادید می توانید بخشی از مراسم خودتان را در پیوند با دیگران به صورت گروهی انجام دهید. به یاد داشته باشید که سپاسگزاری بخش مهمی از این مراسم است. برای آنچه آموخته اید و از این پس خواهید آموخت و برای هدیۀ بزرگ زندگی کردن در آگاهی و سرور از هستی سپاسگزاری کنید.

Use your magic objects in the ritual.

You may share your closing ritual with the group.